Phân xưởng Dệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

Knitting spare parts