Quản lý chất lượng

Chúng tôi tuân thủ chặt chẽ các qui định về quản lý chất lượng. Để đảm bảo chắc chắn chất lượng đạt yêu cầu, chúng tôi đã xây dựng 1 hệ thống giám sát độc lập, (IQCT) với mục tiêu mọi sản phẩm làm ra đều theo đúng qui trình và mục tiêu là làm hài lòng cao nhất cho khách hàng.

 

 

 

 

1. Đặt tính chuyên nghiệp lên hàng đầu

 

2. Không thỏa hiệp về sai sót.

 

3. Tăng năng lực sản xuất để giảm giá thành.

 

4. Luôn loại bỏ lao động không đủ năng lực.