Phòng Mẫu và Chế Thử

Tất cả mọi sản phẩm đều được thiết kế do các thiết kế viên được đào tạo chuyên sâu do các chuyên gia nước ngoài giảng dạy. Nên các sản phẩm đều đạt được mọi yêu cầu của khách hàng.